ribbon ribbon ribbon ribbon
هفتگی (مشترکین اعتباری)
1635 تومان
40 مگابایت 1635 تومانی(با احتساب 9% ارزش افزوده)
2180 تومان
60 مگابایت 2180 تومانی(با احتساب 9% ارزش افزوده)
2725 تومان
100 مگابایت 2725 تومانی + (100 مگابایت شبانه)(با احتساب 9% ارزش افزوده)
4360 تومان
200 مگابایت 4360 تومانی + (200 مگابایت شبانه)(با احتساب 9% ارزش افزوده)
5450 تومان
400 مگابایت 5450 تومانی + (500 مگابایت شبانه)(با احتساب 9% ارزش افزوده)
8720 تومان
1 گیگابایت 8720 تومانی + (1 گیگابایت شبانه)(با احتساب 9% ارزش افزوده)
10900 تومان
2 گیگابایت 10900 تومانی + (4 گیگابایت شبانه)(با احتساب 9% ارزش افزوده)
10900 تومان
2 گیگابایت 10900 تومانی ( با احتساب 9% مالیات ارزش افزوده )
13080 تومان
3 گیگابایت 13080 تومانی + (3 گیگابایت شبانه)(با احتساب 9% ارزش افزوده)
13080 تومان
هفتگی4 گیگابایت(12شب تا 12ظهر) 13080 تومانی (با احتساب 9% مالیات ارزش افزوده)
15260 تومان
4 گیگابایت 15260 تومانی (با احتساب 9% ارزش افزوده)
19620 تومان
6 گیگابایت 19620 تومانی (با احتساب 9% ارزش افزوده)
ابتدا شماره تلفن را وارد نمایید