ribbon ribbon ribbon ribbon
ماهانه (مشترکین اعتباری)
3270 تومان
5 گیگابایت 3270 تومانی (6 صبح تا 12 ظهر)(با احتساب 9% ارزش افزوده)
5450 تومان
بسته یکماهه200+400 مگابايت(2تا7 صبح) (5450توماني)
7630 تومان
بسته یکماهه 0.5+1 گیگابایت(2تا7 صبح) (7630توماني)
9810 تومان
بسته یکماهه1+2 گیگابایت(2تا7 صبح) (9810توماني)
11990 تومان
بسته یکماهه1.5+3 گیگابایت(2تا7 صبح) (11990توماني)
15151 تومان
بسته یکماهه2.5+5 گیگابایت(2تا7 صبح) (15151توماني)
17331 تومان
بسته یکماهه3.5+7 گیگابایت(2تا7 صبح) (17331توماني)
18421 تومان
بسته یکماهه4+8 گیگابایت(2تا7 صبح) (18421توماني)
20601 تومان
بسته یکماهه5+10 گیگابایت(2تا7 صبح) (20601توماني)
22781 تومان
بسته یکماهه6+12 گیگابایت(2تا7 صبح) (22781توماني)
23980 تومان
5 گیگابایت + 1 گیگابایت اینترنت ملی 1 ماهه 23980 تومانی
23980 تومان
5 گیگابایت + 1 گیگابایت اینترنت ملی 1 ماهه 23980 تومانی
24525 تومان
بسته یکماهه7+14 گیگابایت(2تا7 صبح) (24525توماني)
26051 تومان
بسته یکماهه8+16 گیگابایت(2تا7 صبح) (26051توماني)
26160 تومان
7 گیگابایت 1 ماهه 26160 تومانی
27250 تومان
6 گیگابایت 27250 تومانی 3 ماهه(با احتساب 9% ارزش افزوده)
27795 تومان
بسته یکماهه9+18 گیگابایت(2تا7 صبح) (27795توماني)
29321 تومان
بسته یکماهه10+20 گیگابایت(2تا7 صبح) (29321توماني)
35425 تومان
10 گیگابایت 35425 تومانی(با احتساب 9% ارزش افزوده)
35970 تومان
3 ماهه 9 گیگابایت 35970(با احتساب 9% مالیات ارزش افزوده )
36951 تومان
بسته یکماهه15+30 گیگابایت(2تا7 صبح) (36951توماني)
38150 تومان
9 گیگابایت 38150 تومانی 6 ماهه(با احتساب 9% ارزش افزوده)
40875 تومان
12 گیگابایت 40875 تومانی 3 ماهه(با احتساب 9% ارزش افزوده)
44581 تومان
بسته یکماهه20+40 گیگابایت(2تا7 صبح) (44581توماني)
45780 تومان
12 گیگابایت 45780 تومانی 12 ماهه(با احتساب 9% ارزش افزوده)
51230 تومان
3 ماهه 18 گیگابایت 51230(با احتساب 9% مالیات ارزش افزوده )
52211 تومان
بسته یکماهه25+50 گیگابایت(2تا7 صبح) (52211توماني)
54500 تومان
12 گیگابایت 1ماهه 54500 تومانی+(12گیگابایت2تا8صبح)(با احتساب 9% ارزش افزوده)
59950 تومان
6 ماهه 18 گیگابایت 59950(با احتساب 9% مالیات ارزش افزوده )
63220 تومان
3 ماهه 24 گیگابایت 63220(با احتساب 9% مالیات ارزش افزوده )
65400 تومان
30 گیگابایت 2 ماهه 65400 تومانی(با احتساب 9% ارزش افزوده)
81750 تومان
24 گیگابایت 81750 تومانی 12 ماهه(با احتساب 9% ارزش افزوده)
81750 تومان
3 ماهه 36 گیگابایت 81750(با احتساب 9% مالیات ارزش افزوده )
98100 تومان
24 گیگ 98100 تومانی + (24 گیگ 2 تا8صبح) 6 ماهه(با احتساب 9% ارزش افزوده)
98100 تومان
3 ماهه 48 گیگابایت 98100(با احتساب 9% مالیات ارزش افزوده )
103550 تومان
6 ماهه 36 گیگابایت 103550(با احتساب 9% مالیات ارزش افزوده )
119900 تومان
36 گیگ 119900 تومانی + (36 گیگ 2 تا8صبح) 6 ماهه(با احتساب 9% ارزش افزوده)
119900 تومان
3 ماهه 72 گیگابایت 119900(با احتساب 9% مالیات ارزش افزوده )
125350 تومان
6 ماهه 48 گیگابایت 125350(با احتساب 9% مالیات ارزش افزوده )
130800 تومان
48 گیگابایت 130800 تومانی 12 ماهه(با احتساب 9% ارزش افزوده)
163500 تومان
72 گیگابایت 6 ماهه 163500 تومانی(با احتساب 9% ارزش افزوده)
168950 تومان
1 ساله 72 گیگابایت 168950(با احتساب 9% مالیات ارزش افزوده )
190750 تومان
100 گیگابایت 6 ماهه 190750 تومانی(با احتساب 9% ارزش افزوده)
201650 تومان
1 ساله 96 گیگابایت 201650(با احتساب 9% مالیات ارزش افزوده )
212550 تومان
1 ساله 120 گیگابایت 212550(با احتساب 9% مالیات ارزش افزوده )
ابتدا شماره تلفن را وارد نمایید