ribbon ribbon ribbon ribbon
روزانه (مشترکین دائمی)
545 تومان
20 مگابایت 545 تومانی(با احتساب 9% ارزش افزوده)
654 تومان
25 مگابایت 654 تومانی(با احتساب 9% ارزش افزوده)
981 تومان
50 مگابایت 981 تومانی(با احتساب 9% ارزش افزوده)
1090 تومان
5 گیگابایت 1090 تومانی (6 صبح تا 12 ظهر)(با احتساب 9% ارزش افزوده)
1308 تومان
50 مگابایت 1308 تومانی + (150 مگابایت شبانه)(با احتساب 9% ارزش افزوده)
1635 تومان
100 مگابایت 1635 تومانی + (150 مگابایت شبانه)(با احتساب 9% ارزش افزوده)
2180 تومان
150 مگابایت 2180 تومانی + (150 مگابایت شبانه)(با احتساب 9% ارزش افزوده)
2725 تومان
750 مگابايت 2725 تومانی (12شب تا 12ظهر)(با احتساب9%ارزش افزوده )
2725 تومان
750 مگابایت 2725 تومانی (با احتساب 9% ارزش افزوده)
3270 تومان
200 مگابایت 3270 تومانی + (400 مگابایت شبانه)(با احتساب 9% ارزش افزوده)
5450 تومان
سه روزه 1.5 گیگابایت 5450 تومانی (12شب تا 12ظهر)
ابتدا شماره تلفن را وارد نمایید